Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu naturdrink.sk . (ďalej len „VOP“)

Výklad pojmov

V týchto VOP majú nasledovné pojmy tento význam:

Predávajúcim je Mgr Attila Holocsy AHR, Dlhá nad Váhom 437, 927 05, Slovensko, IČO: 44 570 082

Registrácia: Živnostenský register vedený Obvodným úradom Šaľa, číslo živnostenského registra: 450-10483,

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. IBAN: SK39 1100 0000 0026 2406 2911

Kupujúcim fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom naturdrink.sk

Internetový obchod je elektronický obchod dostupný na webstránke www.naturdrink.sk, ktorého prevádzkovateľom je predávajúci.

Objednávka má význam uvedený v bode 1.4 týchto VOP.

Tovarom je potravinársky tovar z kategórie nealkoholické nápoje podľa aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na portáli.

Vyššia moc je skutočnosť spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti. Za vyššiu moc sa považujú najmä, nie však výlučne, živelné a iné katastrofy, neočakávané klimatické podmienky, výpadky dodávateľa predávajúceho, technologické poruchy internetového obchodu, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť.

Preambula

Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim na internetovej stránke www.naturdrink.sk a pri dodávke tovaru, prostredníctvom kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim cez internetový obchod (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP. Zmluva a VOP upravujú vzťah predávajúceho a kupujúceho pri kúpe a dodaní tovaru. Tieto VOP sú k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho www.naturdrink.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „zákon 102/2014“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „zákon 250/2007“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

Kupujúci odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a Zásady ochrany osobných údajov, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia o akceptácii objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

Daňový doklad dostane kupujúci pri prevzatí tovaru. Kupujúci s týmto súhlasí.

Predávajúci má právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorá nie je v súlade s týmito VOP.

Informácie pre kupujúcich 

Kontaktná adresa:  Mgr Attila Holocsy AHR, Dlhá nad Váhom 437, 927 05

Zákaznícka linka: e-mail: info@naturdrink.sk

Orgán dohľadu: orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín, Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb.

Kontakty sú dostupné na: https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp; https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

1. Kúpna zmluva

1.1 Kupujúci si môže objednať tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu dostupného na stránke www.naturdrink.sk.

1.2 Pre úspešné vytvorenie elektronickej objednávky sa nevyžaduje registrácia ani založenie zákazníckeho účtu kupujúceho.

1.3 Akékoľvek ponuky tovaru v internetovom obchode sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu v súvislosti s ponúkaným tovarom. 1.4 Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru, ktorý chce kúpiť (určeného čo do množstva a druhu), kliknutím na príslušné tlačidlo „Pridať do košíka“ a následným riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu, ktorý (elektronický formulár) elektronicky odošle predávajúcemu. V prípade nedostupnosti požadovaného tovaru na sklade nebude kupujúcemu umožnené vložiť tovar do košíka. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu zaškrtnutím príslušného políčka pre súhlas s týmto VOP a kliknutím na príslušné tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“, čím vysloví súhlas s týmito VOP. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený pri kúpnej cene objednávky vyššej ako 250 € s DPH požadovať od kupujúceho platbu vopred.

1.5 Pri vyplnení elektronického formulára je kupujúci povinný uviesť nasledovné údaje:

 1. meno a priezvisko;
 2. adresu pobytu v Slovenskej republike;
 3. doručovaciu adresu (ak je iná ako adresa pobytu);
 4. emailovú adresu.

1.6 Predávajúci nie je povinný preverovať správnosť údajov zadaných kupujúcim v elektronickom formulári.

1.7 Po odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim predávajúci doručí kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávke, potvrdenie o prijatí objednávky, v ktorom upovedomí kupujúceho o následnom procese preverenia objednávky kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje akceptáciu predávajúceho s návrhom kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy zrealizovaného prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu.

1.8 Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje:

 1. o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy;
 2. o kupujúcom;
 3. o konečnej cene tovaru;
 4. prípadne iné údaje.

1.9  V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené potvrdenie o prijatí objednávky, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho za nesprávne vyplnenú a predávajúci ju neakceptuje a nie je ňou viazaný.

1.10 V prípade súhlasu predávajúceho s objednávkou kupujúceho, predávajúci doručí kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávke, potvrdenie o akceptácii objednávky, ktoré zároveň predstavuje akceptovanie návrhu kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy, zrealizované prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením o akceptácii objednávky predávajúcim.

1.11 Záväzné potvrdenie o akceptácii objednávky obsahuje údaje:

 1. o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy;
 2. o konečnej cene tovaru;
 3. o mieste, kde má byť tovar dodaný;
 4. prípadne iné údaje.

1.12 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu, a to z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je povinný kupujúcemu uviesť. V takomto prípade predávajúci doručí bezodkladne kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávke, informáciu o tom, že neakceptuje objednávku kupujúceho. V prípade, ak kupujúci už uhradil cenu za ním objednaný tovar, bude mu táto vrátená a to do 14 dní odo dňa doručenia správy o neakceptovaní objednávky a to rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny.

1.13 Platnú a účinnú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

1.14 Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne opraviť. V prípade, ak kupujúci dodatočne zistí nezrovnalosti medzi odoslanou objednávkou a potvrdením zaslaným predávajúcim, môže o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho servisu na emailovej adrese info@naturdrink.sk. Uzavretá Zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej desiatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

1.15 Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy, hradí kupujúci sám.

2. Dodanie tovaru

2.1 Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu cenu.

2.2 Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

2.3 Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, bude dodaný v lehote podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho, štandardne do 2 pracovných dní, najneskôr ale do 30 dní odo dňa akceptovania návrhu kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy v zmysle bodu 1.10 týchto VOP. Tovar bude dodaný  s využitím služieb tretích strán.

2.4 V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému nenesie predávajúci zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

2.5 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky, pri jeho prevzatí a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru (dodacom liste). V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi, resp. osobe poverenej predávajúcim na doručenie tovaru a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí osoba zodpovedná za výdaj tovaru, resp. Iná osoba poverená predávajúcim.

2.6 Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

2.7 Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na použitie alebo obsluhu, podmienky skladovania a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

3. Cena

3.1 Cena uvedená pri ponúkaných tovaroch na stránke www.naturdrink.sk je uvedená vrátene dane z pridanej hodnoty ako aj vrátane iných daní a poplatkov a vrátane súvisiacich nákladov s výnimkou nákladov súvisiacich s dopravou a so spôsobom jej úhrady, nakoľko tieto sa nedajú určiť vopred a závisia od voľby kupujúceho. Konečná cena bude závisieť od spôsobu dopravy a spôsobu platby, ktorú si zvolí kupujúci pri objednávke tovaru. Konečná cena bude kupujúcemu vyobrazená v sumarizácií jeho objednávky pred okamihom odoslania objednávky a zároveň bude uvedená v potvrdení o prijatí objednávky a v potvrdení o akceptácii objednávky.

3.3 Cena zohľadňuje skutočnosti platné v dobe vypracovávania ponuky. Predávajúci je oprávnený túto cenu prispôsobiť v prípade zmeny trhovej ceny, verejných odvodov a/alebo iných cenotvorných faktorov (napr. sadzba dane z pridanej hodnoty, zavedenie nového druhu daní poplatkov a pod). Rozhodujúce sú pri tom okolnosti platiace v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

3.4 Daňový doklad a doklad o prevzatí tovaru (dodací list) bude kupujúcemu odovzdané spolu s dodaným tovarom.

3.5 Mimoriadne požiadavky kupujúceho alebo mimoriadne objednávky kupujúceho nie sú v ponukových cenách predávajúceho obsiahnuté a musia byť uhradené zvlášť na základe skutočných nákladov.

3.6 Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

3.7 Predávajúci je oprávnený upraviť ním ponúkanú cenu, najmä, nie však výlučne, v prípade:

 1. zmeny dodacích poplatkov (cla, dovozných poplatkov alebo iných colných poplatkov);
 2. zmeny aktuálnej trhovej ceny v Slovenskej republike;
 3. zmeny dopravných nákladov;
 4. významnej zmeny iných faktorov s vplyvom na stanovenie cien (medzinárodných alebo nákupných cien, menových kurzov, nedostatku produktov, zmeny nákladov pri zadávaní verejných zákaziek v dôsledku zákonných požiadaviek a pod.).
 5. Platobné podmienky

4.1 Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky.

4.2 Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 1. prevodom na účet - platba vopred
 2. PayPal - platba prostredníctvom PayPal účtu, platba vopred
 3. platba kartou - platba prostredníctvom platobných kariet, platba vopred
 4. dobierkou - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo pri osobnom odbere.

4.3 Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia a spôsoby platby kedykoľvek zmeniť.

4.4 Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

5. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

5.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona 102/2014 má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný formulár o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

5.2 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy sú dostupné stránke www.naturdrink.sk.

5.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy zasielaného poštou, kupujúci zašle odstúpenie od Zmluvy a tovar na adresu:

Mgr Attila Holocsy AHR, Dlhá nad Váhom 437, 927 05

5.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy zasielaného elektronicky e-mailom, kupujúci zašle odstúpenie od Zmluvy na e-mailovú adresu: info@naturdrink.sk a tovar na adresu: Mgr Attila Holocsy AHR, Dlhá nad Váhom 437, 927 05.

Vzor formulára na Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Adresa predávajúceho:

Mgr Attila Holocsy AHR, Dlhá nad Váhom 437, 927 05

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:  

vypíšte zoznam tovaru alebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený 

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky

Dátum prijatia tovaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

Dôvod odstúpenia od zmluvy:  nie je povinnosťou spotrebiteľa ho uvádzať, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám môžete pomôcť k zlepšeniu našich služieb

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankové spojenie: názov banky

 S pozdravom

uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta) + Váš podpis

Dátum: doplňte dátum

5.5 Ak kupujúci odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa Zmluva od začiatku, vrátane akejkoľvek inej doplnkovej zmluvy súvisiacej so Zmluvou.

5.6 Tovar je kupujúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od Zmluvy úplný, neotvorený a nepoškodený, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

5.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od Zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

5.8 Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

5.9 Ak kupujúci odstúpi od Zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy a vrátenia tovaru všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe alebo v súvislosti so Zmluvou a v súvislosti s tovarom, vo vzťahu ku ktorému kupujúci odstúpil od Zmluvy. Vrátenie peňažných prostriedkov sa uskutoční rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny, za predpokladu, že kupujúci nepožiada o iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov a predávajúci s uvedeným spôsobom vrátenia peňažných prostriedkov bude súhlasiť. Predávajúci nie je ale povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu alebo hodnoverným spôsobom preukáže, že tovar riadne odoslal predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru kupujúcemu, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.10 Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie od Zmluvy v uvedenej lehote, odporúča sa pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (uvedenie dôvodu nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.

5.11 Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa nevracia na dobierku! Takto zaslaný tovar nebude prevzatý a vráti sa späť!

5.12 V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5.13 Kupujúci nie je v zmysle ust. § 7 ods. 6 zákona 102/2014 oprávnený odstúpiť od Zmluvy najmä v nasledovných prípadoch:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

5.14 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a  to rovnakým spôsobom ako sa uskutočnila úhrada kúpnej ceny.

6. Záručné a reklamačné podmienky

6.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži daňový doklad.

V prípade reklamácie informuje kupujúci predávajúceho vopred zaslaním e-mailu na info@naturdrink.sk, prípadne poštou na adresu:

Mgr Attila Holocsy AHR, Dlhá nad Váhom 437, 927 05

Kupujúci zašle reklamovaný tovar spolu s kópiou faktúry a popisom predmetu reklamácie na adresu prevádzkovateľa. Tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne s poistením!

Prevádzkovateľ vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie okamžite, alebo najneskôr spolu s oznámením o výsledku reklamačného konania – t.j. do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamácia sa vzťahuje predovšetkým na: 

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom alebo predávajúcim

Reklamácia sa nevzťahuje na:

chyby spôsobené zákazníkom, v dôsledku opotrebovania tovaru spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru chyby spôsobené živelnou pohromou

Predávajúci má 30 dňovú lehotu na posúdenie reklamácie, o ktorej výsledku bude informovať kupujúceho písomnou formou.

7. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

7.1 Prevzatím tovaru kupujúcim v mieste dodania nastáva prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho.

8. Osobitné dojednania

8.1 Zmluvné strany za zaväzujú robiť svoje vyhlásenia týkajúce sa výkonu svojich práv a plnenia svojich povinností na základe Zmluvy vždy písomne a poslať takéto vyhlásenia druhej zmluvnej strane e-mailom, faxom alebo doporučeným listom s doručenkou. Všetky e-maily zaslané zmluvnými stranami navzájom – u ktorých je potvrdené prevzatie – sa považujú za doručené v deň prijatia. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana ako jej adresát pri osobnom doručovaní druhou zmluvnou stranou ako odosielateľom prevzala a túto skutočnosť vlastnoručným podpisom potvrdila na kópii doručovanej písomnosti alebo na osemnásty (18.) deň odo dňa, keď bola písomnosť podaná aspoň na doporučenú poštovú prepravu pri doručovaní prostredníctvom aspoň doporučenej listovej zásielky a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia takejto písomnosti, ibaže neúspešnosť doručenia žiadnym spôsobom nespôsobil adresát. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa písomnosť považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana, ktorá je jej adresátom, odmietla prevziať alebo odmietla potvrdiť prevzatie písomnosti napriek tomu, že písomnosť prevzala.

8.2 Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich údajov (najmä zmenu v jeho mene a priezvisku/názve spoločnosti, trvalého bydliska/sídla a čísla bankového účtu), najneskôr v deň, keď táto zmena nadobudne účinnosť. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať predávajúceho, ak nastali také okolnosti, ktoré môžu ohroziť realizáciu Zmluvy alebo uspokojenie pohľadávok predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za všetky straty a škody vyplývajúce z nedodržania alebo omeškania pri splnení si tejto povinnosti.

9. Spracovanie osobných údajov

9.1 Za účelom realizácie Zmluvy bude predávajúci spracúvať nevyhnutne potrebné osobné údaje kupujúceho v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP, a ktoré je dostupné tu.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo predávajúceho na zmenu týchto VOP postupom podľa bodu 10.10 týchto VOP.

10.2 Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť kupujúcemu. Uzatvorením Zmluvy dáva kupujúci svoj súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.

10.3 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť Zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

10.4 Právne vzťahy výslovne neupravené vo VOP alebo v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.5 Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie sporov zo Zmluvy a môže sa v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Bližšie informácie nájdete: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1 http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktoré medzi nimi vzniknú, budú prednostne riešené vzájomnou dohodou (mimosúdne urovnanie). V prípade, že medzi Zmluvnými stranami nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté vecne a miestne príslušným súdom.

10.7 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

10.8 Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi zmluvnými stranami písomne dohovorené niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli predávajúcim písomne uznané.

10.9 Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

10.10 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP.

Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.naturdrink.sk. V Dlhá nad Váhom, dňa 3.10.2022.